...
กิจกรรมการแสดงเนื่องในวันคริสตมาส

วันเสาร์ ที่ 25 ธันวาคม 2021 เริ่มเวลา 20:00 น.

เด็กได้จัดการแสดงเนื่องในวันคริสตมาสเพื่อแสดงออกถึงความรักและการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์

...
กิจกรรมสันทนาการของเด็กๆ

ช่วงเวลาปิดภาคเรียนของเด็กๆ

มูลนิธิได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กได้พักผ่อนช่วงปิดภาคเรียน